Opublikowano | Media o nas


„(…) W czerwcu 2013 r. rada miej­ska uchwaliła w końcu dokument, który dopuszcza na wyspie m.in. osie­dla mieszkaniowe, obiekty usługowe, kongresowe i konferencyjne, a także widowiskowe obiekty kultury, bu­dynki szpitalne, edukacyjne czy wy­poczynkowe.

Na nabrzeżach i w północnej czę­ści Kępy (naprzeciw elektrociepłow­ni) przewidziano tereny zielone i wy­poczynkowe, a także bulwary space­rowe, mariny i przystanie, co ma znacznie podnieść atrakcyjność te­go fragmentu miasta (…)

Kolejne działki na Kępie Miesz­czańskiej Agencja Mienia Wojskowe­go będzie wystawiać na sprzedaż w drugiej połowie tego roku. Zbigniew Sieja, dyrektor jej wrocławskiego od­działu, nie ma wątpliwości, że to te­reny atrakcyjne.

– Trudno znaleźć we Wrocławiu, jeśli nie w całej Polsce, dogodniej­szą lokalizację pod inwestycje – przekonuje. – Dlatego też Kępa Miesz­czańska od początku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród inwestorów. Blisko Rynku, instytu­cji publicznych, w sąsiedztwie Od­ry i terenów zielonych. Z bardzo do­brym połączeniem komunikacyj­nym z resztą miasta. Widzimy, że deweloperzy wierzą w to miej see, czego dowodem jest zakup pięciu działek w marcowych przetargach -dodaje Sieja.

Pierwszy etap swojego osiedla Kę­pa Mieszczańska buduje także przy ul. Dmowskiego Rafm Developer. Bę­dzie tam 110 mieszkań o powierzchni od 25 do 88 m kw. (od dwóch do czte­rech pokoi). Całość ma składać się z trzech nowoczesnych budynków, między którymi deweloper stworzy tarasy i ogródki. Pierwszy obiekt ma być gotowy pod koniec tego roku. We­dług zapowiedzi dewelopera drugi z budynków pomieści 90 mieszkań, a jego budowa ma ruszyć zaraz po ukończeniu pierwszego etapu”.