Opublikowano | Media o nas


(…)Jakie dzielnice cieszą się największym powodzeniem Jcupujących? – Zainte­resowani najlepszymi ofertami ce­nowymi wybierają obrzeża miasta, np. Psie Pole, gdzie są ceny w grani­cach nawet około 4,5 rys. za metr kwa­dratowy – mówi Piotr Wiak, wiceprezes zarządu do spraw handlowych Rafin. – Można zauważyć, że miasto rozwija się na obrzeżach, dlatego in­westycje w jego centrum są rzadko­ścią ze względu na brak dostępnych gruntów. Takie inwestycje jak Kępa Mieszczańska są wyjątkowe w skali miasta ze względu na położenie w centrum, a jednocześnie przy te­renach zielonych. Jeśli natomiast za­interesowani wolą mieszkać z dala od centrum, najpopularniejszą dziel­nicą wciąż są Krzyki, ze względu na rozlegle tereny zielone i łatwy dostęp do AOW”.