Opublikowano | Media o nas


Zakup własnego mieszkaniajest jed­ną z najważniejszych decyzji życiowych. Dlatego też kupujący przed podjęciem decyzji powinien otrzymać jak najszer­sze informacje nt. mieszkania, jak również samego dewelopera. Istotne kwestie to m.in., czy deweloper jest wła­ścicielem działki, na której powstaje in­westycja, oraz czy ma prawomocne poz­wolenie na budowę. Warto sprawdzić, czy firma ma aktualny wypiszksięgi wie-

czystej, czyli jaM jest deklarowany stan prawny inwestycji. Oczywiście bardzo dobrą praktykąjest sprawdzenie dotych­czas zrealizowanych przez dewelopera inwestycji w celu oceny j ego doświad­czenia w realizacji podobnych projek­tów w przeszłości.

Z naszego doświadczenia mogę po­wiedzieć, że obecnie klienci szukająglów-nie gotowych mieszkań oraz tych w trak­cie realizacji, które zostaną oddane w naj­bliższym czasie. Jest to najwyższa for­ma zabezpieczenia, ponieważ kupująlo-kal, któryjestjuż zrealizowany, po uprzed­nim zazwyczaj wielokrotnym jego obej-

rzeniu i omówieniu sposobu jego reali­zacji. W portfolio mamy obecnie gotowe mieszkania na osiedlach Złota Podkowa na wrocławskich Krzykach oraz na Do­brym Osiedlu na Zakrzowie. Oferujemy również gotowe domyjednorodzinne w ramach inwestycji 12 Miesięcy – w Iwi-nach, na granicyz Wrocławiem.

W trakcie realizacji jest nasza naj­bardziej prestiżowa inwestycja – osied­le Kępa Mieszczańska, położone w cen­trum Wrocławia. Potencjalni klienci czę­sto pytają o zagospodarowanie terenu oraz jego infrastrukturę. Przykładamy dużą wagę nie tylko do realizowanych

inwestycji, ale również najbliższego oto­czenia. W przypadku osiedla Złota Pod­kowa zadbaliśmy o dużą ilość zieleni, parkanowi alejek spacerowych. Wprzy-padku Kępy Mieszczańskiej te plany są jeszcze szersze. Kępa Mieszczańskajuż teraz posiada dobre zaplecze usługowe – wjej pobliżu znajdują się m.in. liczne sklepy, szkoły, przychodnie lekarskie oraz ośrodki sportowe. W najbliższym otoczeniu osiedla planowane są także parki i bulwary nad Odrą, które powsta­ną na niemal 4 ha terenów zielonych.

Mieszkanie coraz częściej jest rów­nież wybierane jako bezpieczna loka­ta kapitału. Alejaktojestwprzypadku każdej inwestycji – oceniaćją należy w perspektywie długoterminowej. Obecnie dla klientów najistotniejsze są:

bezpieczeństwo inwestycjijjejcenailo-kalizacja. Ale na podstawie obserwacji z naszych danych sprzedażowych wi­dzimy, że zdecydowanie oprócz tych dwóch czynników liczą się także: roz­kład mieszkań, opinie osób, które miesz-kają na osiedlu, ich współpraca z za­rządcą oraz jego wywiązywanie się z obowiązków (…)”